Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez estGen sp. z o.o. z wykorzystaniem serwisu internetowego estgen.pl

Spis treści:
Dział I – Postanowienia ogólne
Dział II – Warunki świadczenia usług
Dział III – Składanie zamówień
Dział IV – Warunki przystępowania i odstępowania od regulaminu
Dział V – Reklamacje
Dział VI – Postanowienia końcowe

Dział I – Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany regulaminem) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez estGen sp. z o.o. z wykorzystaniem serwisu internetowego estgen.pl. Akceptacja regulaminu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez estGen sp. z o.o. jest warunkiem skorzystania z usług dostępnych w serwisie.

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony estgen.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez estGen sp. z o.o.

4. Serwis umożliwia:

a) użytkownikowi niezarejestrowanemu:

 • uzyskanie informacji o produktach i oferowanych usługach marki estGen oraz zlokalizowanie gabinetów współpracujących z marką

b) użytkownikowi zarejestrowanemu:

 • uprawnienia użytkownika niezarejestrowanego
 • uzyskanie informacji odnośnie cen produktów marki estGen
 • złożenie zamówienia na produkt dostępny w systemie
 • korzystanie z innych funkcji dodatkowych

5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. U.2004.96.959 z poźn. zm.).
 • System teleinformatyczny (dalej zwany systemem) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 • estgen.pl – system teleinformatyczny stworzony na potrzeby estGen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-349) przy ulicy Szaserów 109 lok.1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000719801, Kapitał zakładowy Spółki: 5.000,00 zł., NIP: 1132963977, REGON: 369532478, zwanego dalej „usługodawcą”.
 • Użytkownik – osoba fizyczna mająca zarejestrowaną działalność gospodarczą w branży kosmetyczno-medycznej, która zobowiąże się do przestrzegania regulaminu.
 • Serwis – serwis internetowy dla użytkowników estgen.pl, w szczególności umożliwiający zarejestrowanemu użytkownikowi uzyskanie dogodnych warunków zakupu produktu.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z platformy estgen.pl.

Dział II – Warunki świadczenia usług

1. Warunki techniczne:

 • W celu korzystania z serwisu przez użytkownika wymagane jest posiadanie dostępu do sieci internetowej, włącznie z programem do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki typu cookies. Dodatkowo użytkownik zarejestrowany musi posiadać adres elektroniczny e-mail.

2. Zakaz dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Przez zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym rozumieć należy zwłaszcza:

 • Zakaz udostępniania treści dyskryminujących kogokolwiek ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie itp.
 • Zakaz udostępniania treści obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite.
 • Zakaz udostępniania fałszywych lub mylących informacji.
 • Zakaz dostarczania wirusów, stosowania skryptów zautomatyzowanych lub automatycznych, stosowania innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi oraz interesom lub własności innych użytkowników, usługodawcy i osób trzecich powiązanych z serwisem w sposób bezpośredni lub pośredni.
 • Zakaz odsprzedawania i udostępniania konta oraz świadczonych usług nieuprawnionym podmiotom.
 • Zakaz stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211.
 • Zakaz udostępniania ofert handlowych produktów i usług, którymi obrót jest prawnie zakazany w myśl ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271, a także przedmiotów, do których usługobiorca nie posiada praw.
 • Zakaz wykorzystywania informacji, w szczególności informacji kontaktowych nabytych w ramach korzystania z usług serwisu, dla celów niezgodnych z warunkami świadczenia usług przez serwis, w szczególności do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej.
 • Zakaz kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania treści tworzonych przez innych użytkowników, usługodawcę czy osoby trzecie bez ich wyraźnej zgody.
 • Zakaz podszywania się pod innych użytkowników i osoby trzecie.
 • Zakaz udostępniania bez zgody usługodawcy reklam, w tym reklam innych portali internetowych.

3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za informacje dostarczane i udostępniane przez niego w serwisie oraz wszystkie mogące z tego wyniknąć konsekwencje. Zwłaszcza działanie bez umocowania.

4. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność usługodawcy:

 • Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług drogą elektroniczną z należytą starannością w sposób ciągły oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 • Usługodawca zobowiązany jest do stworzenia konta użytkownikowi zarejestrowanemu.
 • Usługodawca zobowiązany jest do stosowania środków technicznych zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 nr 133 poz. 833.
 • Administratorem danych osobowych serwisu estgen.pl jest firma estGen sp. z o.o. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw użytkownik może kontaktować się z firmą estGen przez:

a) formularz kontaktowy na stronie estgen.pl
b) e-mail: estgen@estgen.pl
c) telefonicznie: 48 502 022 846
d) pisemnie: ul. Szaserów 109 lok. 1, 04-349 Warszawa

 • Usługodawca zobowiązany jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez użytkownika nieprawdziwych treści, informacji i danych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wykorzystania informacji i treści przez użytkownika i osoby trzecie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawieranie pomiędzy użytkownikami.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie użytkownikowi korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie internetowej serwisu przed rozpoczęciem prac.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji usługobiorcy.
 • Usługodawca zachowuje wszelkie prawa do serwisu estgen.pl, jak również do publikowanych treści, informacji, zdjęć, filmów oraz baz danych. Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody usługodawcy jest zabronione.

5. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność użytkownika:

 • Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji do podania zgodnych z prawdą danych osobowych.
 • Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie.
 • Usługodawca zapewnia użytkownikowi realizację ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Umożliwia użytkownikowi wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma możliwość wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 • Użytkownik serwisu estgen.pl (klient firmy estGen sp. z o.o.), po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, bez zgody właściciela marki estGen | inżynieria tkankowa nie może udostępniać i upubliczniać wizerunku produktów kosmetycznych oraz zastrzeżonego znaku słowno-graficznego w sklepach i aukcjach internetowych pod rygorem wstąpienia na drogę prawną.

Dział III – Składanie zamówień

1. Użytkownik chcący dokonać zakupu w serwisie estgen.pl, powinien najpierw założyć swoje konto, wypełniając formularz znajdujący się pod hasłem „utwórz konto” i poczekać na zweryfikowanie danych przed usługodawcę. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby weryfikacja była jak najszybsza. O wyniku weryfikacji usługodawca powiadamia, wysyłając e-mail. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP zostanie przypisany do konta w sklepie bez możliwości jego późniejszej zmiany. Na podany numer NIP zawsze będzie wystawiana faktura VAT.

2. Procedura realizacji zamówienia jest następująca: należy przy produkcie wybrać żądaną ilość produktów, posługując się przyciskami „+” i „-” i nacisnąć przycisk „dodaj do koszyka”. Aby sfinalizować zakup, należy następnie nacisnąć ikonę „koszyk”. System przeniesie użytkownika do podsumowania koszyka, gdzie należy wybrać sposób płatności i adres wysyłki. System automatycznie przy weryfikacji pobiera dane z Głównego Urzędu Statystycznego i wyświetla dane do wysyłki produktów. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, należy wcisnąć przycisk „kupuję i płacę”. Po czym należy oczekiwać na przesłanie e-mailem potwierdzenia złożenia zamówienia.

3. W przypadku zamówień spoza granic Polski, usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany kosztów przesyłki, które będą uzależnione od: ilości i rodzaju zamówionych produktów oraz cennika wybranej firmy kurierskiej dla przesyłki wysyłanej do kraju, skąd pochodzi zamówienie. Osoba zamawiająca zostanie poinformowana dodatkowym e-mailem o całkowitych kosztach przesyłki i zamówienia. Po zrealizowaniu płatności przez osobę zamawiającą – operatorzy estgen.pl wyślą przesyłkę na wskazany adres w zamówieniu.

4. Płatność należy zrealizować za pobraniem (płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki).

5. Klienci spoza granic Polski oraz z regionu, który nie posiada opiekuna regionalnego estGen, mają możliwość dokonania płatności: za pobraniem, przelewem bankowym, za pośrednictwem bramki Paynow lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. Likwidacja zamówienia jest możliwa przed wyborem formy dostawy i płatności poprzez naciśnięcie „usuń” w podsumowaniu koszyka (karta Twój koszyk).

7. Zamówienia przyjmowane są przez serwis estgen.pl 24 godz. na dobę. Zamówienia przyjmują również bezpośrednio opiekunowie regionalni – ich dane kontaktowe znajduję się w zakładce „Dla kosmetologów”.

8. Składając zamówienie, należy wybrać metodę płatności oraz sposób wysyłki.

9. Każdej osobie, która złożyła zamówienie, przysługuje prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu sprzedaży, osoba taka powinna przesłać pisemną deklarację o usunięciu swoich danych osobowych z serwisu estgen.pl na adres: estgen@estgen.pl.

Dział IV – warunki przystępowania i odstępowania od regulaminu

1. Przystąpienie i odstąpienie od regulaminu przez usługodawcę:

 • Poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na to, żeby usługodawca w celu realizacji zamówienia przetwarzał dane osobowe użytkownika jako administrator danych osobowych (polityka ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Urz. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Usługodawca w przypadku wątpliwości co do zgodności z prawdą danych osobowych i informacji dostarczanych lub udostępnianych przez użytkownika posiada prawo do:

a) wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich zaktualizowania

b) natychmiastowego zablokowania konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości

 • Usługodawca uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia konta, a także usunięcia treści dostarczanych przez użytkownika w przypadku:

a) naruszenia postanowień regulaminu

b) naruszenia powszechnie obowiązującego prawa

c) dostarczania przez użytkownika treści niezwiązanych z celem i funkcją serwisu

 • Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie po uprzednim poinformowaniu i wyrażeniu przez użytkownika zgody w terminie dwóch tygodni od dostarczenia zmienionego regulaminu.
 • Nieustosunkowanie się do zmian regulaminu przez użytkownika w ciągu dwóch tygodni od dostarczenia zmienionej wersji dokumentu, oznacza jego akceptację.

2. Przystąpienie i odstąpienie od regulaminu przez użytkownika:

 • Użytkownik jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę w każdej chwili.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Dział V – Reklamacje

1. Klient ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu.

2. Klient ma możliwość zgłoszenia wszelkich reklamacji dotyczących produktu i przesyłki, jeśli przesyłka została uszkodzona lub jeśli istnieje podejrzenie o jej naruszeniu.

3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji.

 • Tryb postępowania reklamacyjnego:

a) Klient może zasięgnąć informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi usługami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: estgen@estgen.pl

b) Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, numer dokumentu zakupu oraz datę wystawienia tego dokumentu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

c) W przypadku uszkodzonego produktu, aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona, należy ten produkt odesłać w zastanej formie na adres korespondencyjny usługodawcy. Bez otrzymanego produktu reklamowanego usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji.

d) Reklamacja powinna zostać spisana zgodnie z formularzem reklamacyjnym dostępnym do pobrania i wydrukowania tutaj

e) W momencie dostarczenia paczki klient ma obowiązek otworzyć przesyłkę w obecności kuriera i sprawdzić jej zawartość.

f) Jeśli paczka lub/oraz zamówienie jest uszkodzone lub budzące podejrzenie o jego naruszeniu, klient ma obowiązek spisania protokołu szkody na miejscu i przekazania go kurierowi. Bez powyższego dokumentu nie będzie możliwe podjęcie przez firmę dalszych kroków reklamacyjnych.

Dział VI – Postanowienia końcowe

1. Karty produktów i usług udostępnione w serwisie przez usługodawcę mają charakter poglądowy i informacyjny.

2. Opisy i zdjęcia mogą odbiegać od stanu faktycznego.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności serwisu, rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla użytkowników, jak i zmiany w istniejącej, w dowolnej chwili funkcjonalności.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.